Wizyta w Szczecinku
27 maja 2012

XV Krajowy Zjazd LKP

10 marca 2012 r. odbył się XV Krajowy Zjazd LKP.

Zjazd odbył się w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego LKP w Łodzi, a uczestniczyły w nim delegatki reprezentujące poszczególne jednostki terenowe LKP (vide zakładka <Oddziały i Koła terenowe>).

Na Zjeździe tym podsumowano działalność Ligi w okresie XIV kadencji tj. w latach 2008 – 2011, a sprawozdanie z tej działalności przedstawiła Przewodnicząca ustępującego składu Zarządu Głównego – Elżbieta Jankowska.

Po przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, zostały wybrane nowe składy Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej (aktualne składy – vide zakładka <Władze naczelne>), a w uznaniu zasług wniesionych na rzecz realizacji celów statutowych Ligi, przyznano honorowe tytuły dziesięciu wyróżniającym się członkiniom LKP.

Obrady Zjazdu zakończyły się przyjęciem założeń programowych na XV kadencję LKP.

Kontakt