Poradnia Rodzinna Powiślańskiej Fundacji Społecznej

Liga Kobiet Polskich prężnie rozwija swoje struktury w kujawsko – pomorskim
24 stycznia 2014
Zarząd Główny LKP rozpocznie współpracę z MDK w Opocznie
1 marca 2014

Poradnia Rodzinna Powiślańskiej Fundacji Społecznej

Uprzejmie informujemy, że  w Poradni Rodzinnej Powiślańskiej Fundacji Społecznej z dniem 1 lutego 2014 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie w tym  przemocy seksualnej”.

Działania  nasze skierowane są do rodzin w których występuje przemoc, wobec których uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty”. Pomoc obejmować może wszystkich  członków rodziny, zarówno doświadczających przemocy (dorosłych i dzieci) jak i jej sprawców. Obejmujemy osoby z terenu Warszawy.

 Dla osób tych zapewniamy następujące formy pomocy:

– konsultacje psychologiczne,

– wsparcie psychologiczne,

– pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców,

– konsultacje wychowawcze,

– interwencje kryzysowe,

– konsultacje zawodowe,

– konsultacje prawne.

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje obejmują rozpoznanie problemów osoby/rodziny i skierowania jej do odpowiednich form pomocy. Konsultacje poświęcone są sprecyzowaniu problemów, określeniu poziomu motywacji, zawiązaniu sojuszu terapeutycznego. Po tym etapie następuje uzgadnianie programu i zasad pomocy.

 Wsparcie psychologiczne

To doraźna forma pomocy służąca rozwiązaniu problemu, z którym zgłasza się osoba/rodzina. W ramach wsparcia cała rodzina lub jej członkowie mogą uzyskać wiedzę w zakresie konkretnych metod radzenia sobie z przemocą, sposobów nie dopuszczania do występowania przemocy, obrony przed przemocą i adekwatnego na nią reagowania.

 Pomoc psychologiczna

Świadczona, gdy członkowie rodziny mają poważne indywidualne problemy psychologiczne, gdy występuje duże nasilenie przemocy fizycznej lub psychicznej w rodzinie. Może być stosowana zarówno wobec sprawców jak i wobec ofiar przemocy. Jest to praca nad kolejnymi sferami problemów i trudności, prowadząca do wyjaśnienia ich psychologicznych przyczyn oraz znalezienia realistycznych i konstruktywnych sposobów ich rozwiązywania, ze szczególnym uwzględnieniem analizy roli, którą osoba przyjmuje w procesie powstawania przemocy w rodzinie (‘kat’, ‘ofiara’, ‘świadek’). Pomoc zwykle prowadzona jest niedyrektywnie i przebiega zgodnie z aktywnością i gotowością osoby uczestniczącej w procesie. Szczególnym rodzajem pomocy psychologicznej są spotkania indywidualne z dziećmi, które w zależności od  wieku uczestnika mogą przyjmować formę zabawy psychologicznej lub rozmowy.

 Konsultacje wychowawcze

To możliwość omówienia z psychologiem/pedagogiem problemów wychowawczych z dzieckiem/dziećmi. Spotkania te służą identyfikacji problemów oraz wypracowaniu skutecznych metod oddziaływania na dziecko/dzieci.

 Interwencje kryzysowe

To doraźna pomoc podejmowana w sytuacjach kryzysu społecznego, rodzinnego  lub osobistego mającego związek z zjawiskiem przemocy. Interwencja zwykle obejmuje równocześnie wiele osób związanych z problemem i najczęściej następuje po niej bardziej systematyczne i ukierunkowane postępowanie terapeutyczne.

 Konsultacje prawne

Dotyczą szerokiego spektrum problemów prawnych osoby/rodziny – problemów związanych z ochroną przed przemocą, ale również zadłużeń, spraw rozwodowych, alimentacyjnych, podziału majątku, spraw mieszkaniowych i innych.

 Konsultacje zawodowe

Dotyczą predyspozycji zawodowych, poszukiwania pracy, możliwości szkoleniowych i innych.

Spotkania odbywają się  w Poradni Rodzinnej Powiślańskiej Fundacji Społecznej przy ul. Dobrej 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 19.00. W tych godzinach rejestratorka przyjmuje telefoniczne i osobiste zgłoszenia osób chcących skorzystać z oferty poradni.  Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Wszystkich zainteresowanych zarówno odbiorców jak i przedstawicieli instytucji prosimy o kontakt z recepcją naszej poradni tel. 22 627 07 25

Kierownik Poradni : Małgorzata Michałowicz

Kontakt