Liga Kobiet Polskich jest Stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonania czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych, chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin (§ 1 Statutu LKP)

Pełny tekst tutaj: Statut Ligi Kobiet Polskich