Liga Kobiet Polskich na Facebooku
1 grudnia 2013
Nawiązujemy współpracę z nowym blogiem o tematyce zdrowotnej
15 grudnia 2013

ZG LKP szkolenie wrzesień 2013 r.

W dniu  28 września 2013 r., w ramach projektu FIO pod nazwą: Wzmocnienie potencjału organizacyjnego Ligi Kobiet Polskich, odbyło się szkolenie, którego tematem  była:

Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Diagnoza stanu organizacji, jej wiedza i doświadczenie a potrzeby społeczne wg Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie szkolenia uczestniczki zapoznały się z prezentacją przygotowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dot. Programu FIO na lata 2014-2020

Z przeprowadzonej przez MPiPS diagnozy, wynika niedostateczne zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, których powodem są często niskie kompetencje społeczne, w tym obywatelskie, niska świadomość znaczenia aktywności społecznej, niski potencjał organizacji pozarządowych do aktywizacji obywateli. Uczestniczki szkolenia zapoznały się z projektem zwiększenia zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, których celami są:

Cel główny:

Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych.
  2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
  3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
  4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

Dodatkowo w trakcie szkolenia, w ramach integracji międzyoddziałowej oddziały ze Szczecinka oraz z Bydgoszczy przedstawiły informację o swojej działalności. Wzajemne poznawanie specyfiki funkcjonowania w lokalnych środowiskach, podejmowania społecznych inicjatyw sprzyja wzajemnemu zrozumieniu  członkiń z różnych regionów Polski.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Kontakt